HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tuyển sinh Liên hệ: Mr Mạnh: 0989531733 hoặc 02463258761
VIDEO - CLIP
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đề thi hiểu biết nam 2010
Dùng cho cho GVDG cấp trường, cấp Khoa

Đề thi hiểu biết nam 2010

 

 THI HIỂU BIẾT

(Dùng cho giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và cấp trường năm 2011)

Câu 1: Các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định là:

a. Kinh tế Nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể, tiểu chủ; Kinh tế tư bản Nhà nước; Kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài.

b. Kinh tế Nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản tư nhân; Kinh tế tư bản Nhà nước; Kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài.

c. Kinh tế Nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân ( cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân); Kinh tế tư bản Nhà nước; Kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài.

Câu 2: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới, thời gian của đại hội?

a. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, diễn ta từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976

b. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI,  diễn ta từ ngày 15 đến ngày 18/12/1986

c. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, diễn ra từ ngày 24 đến 27/6/1997

d. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, diễn ra từ ngày 19 đến 22/4/2001

Câu 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trở về Tổ quốc ngày, tháng, năm nào?

          a.  5/6/1911 và  8/1/1941

          b. 6/5/1911 và 8/1/1941

c.  5/6/1911 và 28/1/1941

Câu 4: Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là:

a. Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người; Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư;  Có tinh thần quốc tế trong sáng

b.Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương đồng bào; Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư;  Có tinh thần quốc tế trong sáng

c. Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương đồng bào; Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư;  Có tinh thần quốc tế cao cả

d. Bản di chúc

Câu 5: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời gian nào, tại đâu?

          a. Từ ngày 6/1/1930/ đến ngày 7/2/1930, tại Ma Cao, Trung Quốc

b. Từ ngày 6/1/1930/ đến ngày 7/2/1930, tại Hương Cảng Hồng Công, Trung Quốc

c. Từ ngày 6/1/1930/ đến ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng Hồng Công, Trung Quốc

Câu 6: Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời gian nào, tại đâu?

a. Từ ngày 27/3/1935/ đến ngày 31/3/1935, tại Ma Cao, Trung Quốc

b. Từ ngày 6/3/1935 đến ngày 13/3/1935, tại Ma Cao, Trung Quốc

c. Từ ngày 27/1/1935/ đến ngày 3/2/1935, tại Hồng Công, Trung Quốc

Câu 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng quyết định lấy ngày 3/2/1930 là ngày kỷ niệm thành lập Đảng?

          a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951)

b. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)

c. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6/1991)

Câu 8: Văn kiện nào của Đảng ta đã khẳng định: Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng nước Việt Nam theo con đường XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh?

          a. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I.

          b. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI.

c. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII .

d. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII .

 

Câu 9: ‘‘ Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô hủ hoá, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ’’, đoạn trích trên được chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào ?

a. Đạo đức cách mạng

b. Sửa đổi lối làm việc

c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

d. Bản di chúc

Câu 10: ‘‘ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết’’. Câu nói đó được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

a. Đạo đức cách mạng

b. Bản di chúc

c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

d. Sửa đổi lối làm việc

Câu 11 : Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thông qua vào ngày tháng năm nào?

a. 10/10/1946

b. 01/01/1947

c. 9/11/1946

d. 19/8/1946

Câu 12: Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là:

          a. Đổi mới mục tiêu, con đường xã hội chủ nghĩa

          b. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tổ chức cán bộ và quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.

          c. Thay đổi hệ thống tư duy lý luận

          d. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập

Câu 13 : Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên ở đâu, và trở thành quốc kỳ của nước CHXHCN Việt Nam từ bao giờ?

          a. Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, tại đình Long Hưng, tỉnh Mỹ Tho; sau khi chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập   

b. Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, tại đình Long Hưng, tỉnh Mỹ Tho; tại Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào ngày 14/8/1945

c. Trong cuộc khởi Bắc Sơn năm 1940, tại Bắc sơn; tại Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào ngày 14/8/1945

Câu 14: Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được bầu vào ngày tháng năm nào?

a. 6/1/1946

b. 4/1/1946

c. 7/1/1946

d. 5/1/1946

Câu 15: Ngày mở màn, kết thúc chiến dịch chiến dịch Hồ Chí Minh là:

a. 1/4/1975, 30/4/1975

b. 26/4/1975, 30/4/1975

c. 20/4/1975, 30/4/1975

d. 25/4/1975, 30/4/1975

Câu 16: ‘‘ Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xa hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cĩng đánh thắng’’ lời dạy trên Bác Hồ nói thời gian nào, ở đâu?

          a. 22/12/1964 ; Hà Nội

b. 1954,  Đền Hùng, Phú Thọ

c.  22/12/1954 ; Hà Nội

Câu 17: Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam coi ‘‘ Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu’’?

          a. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII

b. Nghị quyết Trung ương II khóa VII

c. Nghị quyết Trung ương II khóa IX

d. Nghị quyết Trung ương II khóa X

Câu 18: Luật giáo dục năm 2005 được Quốc hội Khoá XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày, tháng, năm nào ? Có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

a- Thông qua ngày 14/01/2005 - Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

b- Thông qua ngày 14/06/2005 - Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

c- Thông qua ngày 14/06/2005    -    Hiệu lực thi hành từ 01/06/2006

d- Thông qua ngày 16/04/2005    -    Hiệu lực thi hành từ 01/04/2006

Câu 19: Tính chất của nền giáo dục Việt Nam là: 

     a. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

b. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại,

c. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Câu 20: Điều 143 trong Quy chế đào tạo ban hành theo quyết định số 537/QĐ-TCXM2 ngày 04/6/2004 quy định về nghiên cứu cải tiến sáng kiến như thế nào?

a. Hàng năm mỗi giáo viên đều phải có trách nhiệm tham gia thực hiện  sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập.

b. Hàng năm mỗi giáo viên giỏi đều phải có trách nhiệm tham gia thực hiện  sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập.

c. Hàng năm mỗi giáo viên giỏi đều phải có trách nhiệm chủ trì thực hiện  sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập.

Câu 21:  Luật giáo duc năm 2005 quy định hệ thống giáo dục quốc dân gồm:

a. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

b. Giáo dục chính quy và giáo dục dân lập.

c. Giáo dục dân lập và giáo dục công lập.

d. Giáo dục chính quy và giáo dục tại chức .

Câu 22: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo vào ngày tháng năm nào ?

a. 16/4/2008

b. 16/5/2008

c. 16/6/2008

d. 16/7/2008

Câu 23: Quyết định số 38/QĐ-TCXM2 ngày 11 tháng 01 năm 2011 về việc bổ sung Quy chế đào tạo của trường TCKT Xe-Máy có quy định một trong những tiêu chuẩn của giáo viên dạy giỏi là:

a. Tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ theo kế hoạch của Nhà trường nếu có kiểm tra phải đạt từ khá trở lên, riêng điểm kiểm tra chính trị phải đạt giỏi.

b. Tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ theo kế hoạch của Nhà trường nếu có kiểm tra phải đạt từ khá trở lên.

c. Tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ theo kế hoạch của Nhà trường nếu có kiểm tra phải đạt từ khá trở lên, riêng môn bắn súng đạt yêu cầu trở lên.

d. Tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ theo kế hoạch của Nhà trường nếu có kiểm tra phải đạt từ khá trở lên, riêng môn bắn súng đạt yêu cầu trở lên, điểm chính trị đạt phải giỏi.

Câu 24:Nguyên lý của nền giáo dục Việt Nam hiện nay là:

a. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận với thực tiễn, nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội.

b. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội.

c. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Câu 25: Yêu cầu về nội dung giáo dục nghề nghiệp là:

          a. Tập trung đào tạo năng lực thực hành nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện thể chất, rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu đào tạo của từng nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo.

b. Tập trung đào tạo năng lực thực hành nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu đào tạo của từng nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo.

c. Tập trung đào tạo năng lực thực hành nghề nghiệp, coi trọng giáo dục chính trị, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu đào tạo của từng nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo.

Nguồn tin : Cao Đẳng Ô Tô     Ngày đăng tin : (15/05/2013)
Các bài viết liên quan khác
TRA CỨU ĐIỂM THI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Đang truy cập : 17
 Tổng lượt truy cập : 576498
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn