HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tuyển sinh Liên hệ: Mr Mạnh: 0989531733 hoặc 02463258761
VIDEO - CLIP
THÔNG TIN CHI TIẾT
Danh sách giáo viên tham gia thi dạy giỏi năm 2013
Danh sách này do các Khoa đã dự giảng, đánh giá về đề nghị, cơ quan tổng hợp.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA THI DẠY GIỎI NĂM 2013

TT

Họ và tên

Đơn vị

Cấp tham gia

Môn học, Đề tài, SKCT

Tr­êng

Khoa

1         

NguyÔn Quang Hïng

K1

X

 

TDTT

2         

§Æng §×nh Vò

‘’

X

 

GD ChÝnh trÞ

3         

NguyÔn Minh H¶i

‘’

 

X

Quân s

4         

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Lan

‘’

 

X

GD ChÝnh trÞ

5         

NguyÔn V¨n Hïng

‘’

 

X

Qu©n sù chung

6         

Phan ThÞ Kim Dung

K3

X

 

§iÖn KT

7         

NguyÔn ThÞ HiÒn

‘’

X

 

Tin häc

8         

Bïi C«ng Th¾ng

‘’

 

X

§iÖn KT

9         

NguyÔn V¨n D­¬ng

‘’

 

X

Søc bÒn

10     

L­¬ng V¨n §¹i

K4

X

 

ThiÕt bÞ ®iÖn « t«

11     

TrÇn V¨n T­ëng

‘’

X

 

CÊu t¹o « t«

12     

NguyÔn Hång QuyÒn

‘’

X

 

§éng c¬

13     

§oµn Träng Léc

‘’

 

X

CÊu t¹o « t«

14     

§inh C«ng Tr¸ng

‘’

 

X

CÊu t¹o « t«

15     

§ång Sü NgiÖp

‘’

 

X

ThiÕt bÞ ®iÖn « t«

16     

Phạm Văn Tứ

‘’

X

 

BDSC §éng c¬

17     

NguyÔn V¨n HiÕu

‘’

X

 

BDSC §éng c¬

18     

NguyÔn Quang Huy

‘’

X

 

BDSC §iÖn

19     

NguyÔn V¨n Long

K6

X

 

BDSC §iÖn

20     

§oµn TiÕn Dòng

‘’

X

 

BDSC §iÖn

21     

§Æng Minh Tuyªn

‘’

 

X

BDSC §éng c¬

22     

Lª H÷u Th¾ng

‘’

 

X

BDSC §éng c¬

23     

NguyÔn §øc HiÒn

KGT

X

 

LuËt giao th«ng

24     

T¹ V¨n B¾c

‘’

 

X

LuËt giao th«ng

25     

NguyÔn V¨n Kh¸nh

‘’

 

X

LuËt giao th«ng

26     

TrÇn V¨n TÊn

‘’

 

X

LuËt giao th«ng

 

TỔNG

 

13

13

 

 

Nguồn tin : Cao đảng CN&KT ô tô     Ngày đăng tin : (10/07/2013)
Các bài viết liên quan khác
TRA CỨU ĐIỂM THI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Đang truy cập : 22
 Tổng lượt truy cập : 614153
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn